1. Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) Εάν η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην αρχική του συσκευασία. ii) Ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων. Μπορεί να επιστρέψει το προϊόν μέσω της μεταφορικής που θα του υποδείξει η Εταιρεία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με δική του χρέωση, πάντα όμως κατόπιν προηγούμενη συνεννόησης με την Εταιρεία. Μαζί με προϊόντα ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει και τα έγγραφα τα οποία τα συνοδεύουν (π.χ. Δελτίο αποστολής, τιμολόγιο κ.λπ.). iii) Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται εντός 8-10 εργάσιμων ημερών και με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη/πληρωμή. Τα έξοδα συναλλαγής (αν υπάρχουν) επιβαρύνουν τον πελάτη. iv) Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

2. Αλλαγή προϊόντων ΕΛΛΑΔΑ:Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προϊόντων μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Αλλαγές είναι δυνατές μόνο με την συσκευασία των προϊόντων, όπως απεστάλησαν, και εφόσον αυτά βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Το κόστος επιβάρυνσης για την 1η αλλαγή είναι 4.50€ και για κάθε επόμενη 9€. Ο μέγιστος αριθμός αλλαγών ανά παραγγελία είναι 3 φορές μέσω της μεταφορικής που θα υποδείξει η Εταιρεία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με χρέωση του πελάτη, πάντα όμως κατόπιν προηγούμενη συνεννόησης με την Εταιρεία.

ΚΥΠΡΟΣ: Δεν γίνονται δεκτές οι αλλαγές για παραγγελίες από Κύπρο.


3. Επιστροφές προϊόντων λόγω πραγματικού ελαττώματος  Η εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει ελάττωμα, ισχύουν τα ακόλουθα: i) Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (14 ημέρες από την παραλαβή) με πλήρη τη συσκευασία του και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα. Ο πελάτης οφείλει πριν την αποστολή να συνεννοηθεί σχετικά με την εταιρεία σχετικά με τον τρόπο επιστροφής των προϊόντων. Η εταιρεία επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος. ii) Η αντικατάσταση του προϊόντος τελεί υπό την αναβλητική αίρεση περιέλευσης στην κατοχή της εταιρείας των προϊόντων της αρχικής παραγγελίας με φροντίδα του πελάτη, προκειμένου να εξετασθεί το αληθές του ισχυρισμού περί ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας. iii) Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. iv) Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, αλλιώς ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί από την εταιρεία άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του αγοραστή ή τρίτου. Ευνόητο τυγχάνει ότι ουδεμία ευθύνη έχει η εταιρεία και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει, για φθορές ή ελαττώματα οφειλόμενα σε κακή χρήση εκ μέρους του πελάτη, κάθε δε αντικατάσταση του προϊόντος, στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται με δαπάνες του πελάτη. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την εταιρεία.

δ. Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

 Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής, ήτοι εντός 14 ημερών από την παραλαβή των λάθος προϊόντων, μετά από σχετική ενημέρωσή της.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα Πολιτική Επιστροφών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.

Product added to wishlist